REVEL by Waldane Walker

Du er herved invitert til å bli med på en prosesjon gjennom Fredrikstad sentrum! MAS, som en teknologi fra våre forfedre, manifesterer seg som mellomleddet mellom oss mennesker og vår guddommelighet. Å påkalle ens guddommelige selv gir det ære, frigjøring og helbredelse. La oss REVE(a)L gjennom MAS og igjen koble oss på guddommelighet. Opptoget skal bevege seg gjennom Fredrikstad sentrum og ende opp ved Statens Teaterhøgskole ved Høgskolen i Østfold på Kråkerøy. Gjennom en prosessorientert, praksisbasert praksis, engasjerer performancekunstner Waldane Walker praktiseringen av MAS (maskerade) som forsterkning av selvet. Den tar sikte på å påkalle og sette i gang en forbindelse med det GUDDOMMELIGE. Forestillingen er oppslukende og inviterer publikum til å bli med inn i opplevelsen!

Ansvarsfraskrivelser: Denne forestillingen våger seg utendørs og involverer bevegelse, pulserende musikk og invitasjonen til å slippe og nyte. Vennligst kle deg deretter, i både klær og fottøy. Når du registrerer deg for å bli med, vil du bli bedt om å velge bestemte farger du vil ha på deg.

Bestill gratisbilletter for å bli med på prosesjonen: https://nettskjema.no/a/waldane1

Tidspunkt: lørdag 25. mai kl 14:00
Omtrentlig total varighet: 150 minutter
Sted: Jernbaneparken, Fredrikstad: https://maps.app.goo.gl/7rsa4BPQv3u2iJWL6
Møt opp i Jernbaneparken kl 14:00 for informasjon og forberedelse.

Denne performanceforestillingen er utviklet og fremført av: Waldane Walker og Ayesha Jordan
Kunstneriske konsultasjoner og støtte: Lemar Archer, Taitu Heron, Deise Nunes, Karoline Amalie Serverinsen, Mohammed Ellyas Lehry, Muza de la Luz, Saul Garcia-Lopez, Karmenlara Ely, Marvin George
Produksjonshjelp: Kelly-Ann La Juenesse, Harry Osborn Wiström, Isak Myrberg Dahle, Leila Tóth, Cecilio Orozco, Ulf Knudsen, Rui Almeida Produksjonsleder: Sunniva Solberg

— I løpet av våren 2024 vil avgangsstudentene fra MA i Performance på Norges Teaterhøgskole ved Høgskolen i Øsfold presentere sin siste del av sitt masterforskningsarbeid. NTAs studieplan for forskningsprosjektet MA i ytelse er organisert som en serie offentlige arrangementer som skjer mellom høsten og våren i det andre året av kurset, organisert i to faser, i stedet for en enkelt avsluttende MA-produksjon. Denne våren skal vi ha fire fase 2-forestillinger. De vil bli presentert på forskjellige steder rundt i Fredrikstad og Oslo, og du er velkommen til å oppleve alle verkene gratis.

Denne produksjonen er en del av §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad er en ny kunstfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er den norske grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere spørsmål rundt klimaspørsmål for publikum på en ny måte. Les mer: www.paragraf112.no Produsert av Norges Teaterhøgskole ved Høgskolen i Øsfold www.hiof.no/nta

——————————————————————————-

Information in English

REVEL
by Waldane Walker

You are invited to join a procession through Fredrikstad city center. MAS as an ancestral technology, manifests as the intermediary between us and our divinity. Invoking one's divine self lends to its honoring, liberation, and healing. Let us REVE(a)L through MAS and reconnect with our divinity.

Book free tickets to join the procession:
Saturday, May 25, 14:00: https://nettskjema.no/a/waldane1

Approximate total duration: 150 minutes
Location: Jernbaneparken, Fredrikstad: https://maps.app.goo.gl/7rsa4BPQv3u2iJWL6
Meet at Jernbaneparken at 14:00 for information and preparation. The procession will move trough Fredrikstad city center and end up at Norwegian Theatre Academy at Østfold University College on Kråkerøy.

Disclaimers: This performance ventures outdoors and involves movement, pulsating music, and the invitation to release and revel. Please dress accordingly, in both clothing and footwear. When signing up to join, you will be asked to choose certain colors to wear.

Through a process-oriented, practice based practice, performance artist Waldane Walker engages the practice of MAS (masquerade) as the amplification of self. Aiming to invoke and instigate a connection with the DIVINE. The performance is immersive as such invites ticket holders to join in as revelers.

Devised and performed by: Waldane Walker and Ayesha Jordan

Artistic consultations and support offered by: Lemar Archer, Taitu Heron, Deise Nunes, Karoline Amalie Serverinsen, Mohammed Ellyas Lehry, Muza de la Luz, Saul Garcia-Lopez, Karmenlara Ely, Marvin George

Production assistance by: Kelly-Ann La Juenesse, Harry Osborn Wiström, Isak Myrberg Dahle, Leila Tóth, Cecilio Orozco, Ulf Knudsen, Rui Almeida

Production manager: Sunniva Solberg

During spring 2024, the graduating students from MA in Performance will present their final part of their master research work. NTA’s study plan for the MA in Performance research project is organized as a series of public events happening between fall and spring of the second year of the course, organized in two phases, rather than a single final MA production. This spring we will have four phase 2 performances. They will be presented in different locations around Fredrikstad and Oslo, and you are welcome to experience all the works for free.

This production is part of §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad is a new art festival, which over four months will explore whether we are good ancestors. The backdrop is the Norwegian constitution's environmental paragraph, and through cultural experiences, conversations, public meetings and debate, §112 will present questions regarding climate issues to the public in a new way. Read more: www.paragraf112.no

Produced by Norwegian Theatre Academy at Øsfold University College
www.hiof.no/nta 

Om arrangementet

TIDSPUNKT

25.05.2024

— 25.05.2024

PLASSERING

Jernbaneparken ,

1606

Fredrikstad

Long: 10.94994

Lat: 59.20836

Hopp rett ned til innholdet