RE:translate – Echoes From the Natural World

Lisa Birkenbach er masterstudent ved Akadami for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, og inviterer til visning av hennes produksjon «RE:translate – Echoes From the Natural World». Dette er en oppslukende kunstinstallasjon som inviterer publikum til å utforske kompleksiteten i det naturlige landskapet og forbindelsen mellom menneske og natur.

Ko au te taiao, te taiao ko au,
Ngā hau e pupū ake ana, ngā ngahere e ngaro nei,
Ko ngā wai e riporipo ana, ko ngā maunga e tū tonu ana,
He tāonga tuku iho, he hononga tūturu.

I am the environment, the environment is me,
The winds that rise, the forests that vanish,
The waters that flow, the mountains that stand,
An inheritance, a true connection.

(Tradisjonelt ordtak fra Maoriene på New Zealand)

Lisa Birkenbach inviterer oss inn i en multisensorisk opplevelse som avslører detaljer vi ofte overser i den naturlige verden, fra mikroskopiske organismer til travle økosystemer. Inspirert av Anna Lowenhaupt Tsings utforskning av menneske-miljø-relasjoner, inviterer den performative installasjonen oss til å stille spørsmål ved tradisjonelle fortellinger og vurdere naturens handlefrihet. Ved å bruke ikke-lineær historiefortelling og multimedieelementer oppmuntrer installasjonen til en dypere forståelse av vår forbindelse med det naturlige miljøet, og inviterer til ulike tolkninger og perspektiver.

– Jeg ble inspirert av en dyp personlig forbindelse med det naturlige miljøet i løpet av tiden jeg bodde i New Zealand og lærte av Maorienes menneske-natur-relasjoner. Jeg låste jeg opp et arkiv med naturlig inspirasjon som leder inn i denne reisen for å bygge bro over kulturell kunnskap mellom to land som ikke kunne vært lenger fra hverandre – og det er naturen som forener oss alle.

Bestill gratis billetter her:
Fredag, 10. mai klokken 19:30: https://nettskjema.no/a/lisa1
Lørdag 11. mai klokken 15:00 – se eget arrangement i kalenderen.

Varighet: cirka 1 time
Sted: Akademi for scenekunst, Kobberslagerstredet 3, 1671 Kråkerøy (Fredrikstad)

Vær oppmerksom: installasjonen bruker dis og tåke, og barn må værei følge med voksne. Vi oppmuntrer publikum til å være barføtte under installasjonen.

Laget og utviklet av: Lisa Birkenbach
Utøver: Netanel Seri
Scenografiassistent: Sandra Buchwald
Teknisk støtte: Rui Almeida, Ulf Knutsen
Ekstern veileder: Katja Prussas
Forskningsmentorer: Karen Kipphoff, Serge von Arx
Produksjonssjef: Christian Bermudez
Støttende samtaler, diskusjoner og inspirasjonn: Sidsel Graffer, Philipp Schulte, Dorita Hannah, Amanda Yates, Solveig Ylva Dagsdottir
Foto: Barbora Kománková

I løpet av våren 2024 vil avgangsstudentene fra MA i Scenografi presentere sin endelige produksjon. I NTAs studieplan for MA i scenografi er dette den kunstneriske produksjonsdelen av deres masteroppgave, og den gjennomføres og/eller presenteres for publikum i sin endelige form i fjerde semester på et avtalt eksternt eller internt utstillings-/forestillingssted. Denne våren skal vi ha tre avsluttende MA i Scenografi-produksjoner. De vil bli presentert på forskjellige steder i Fredrikstad, og du er velkommen til å oppleve alle verdener gratis.

Produsert av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Øsfold www.hiof.no/nta

Denne produksjonen er en del av §112 Fredrikstad.
§112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.

Lisa Birkenbach invites you to her final MA research presentation and graduation production in Fredrikstad.

Ko au te taiao, te taiao ko au,
Ngā hau e pupū ake ana, ngā ngahere e ngaro nei,
Ko ngā wai e riporipo ana, ko ngā maunga e tū tonu ana,
He tāonga tuku iho, he hononga tūturu.

I am the environment, the environment is me,
The winds that rise, the forests that vanish,
The waters that flow, the mountains that stand,
An inheritance, a true connection.

(Traditional Maori Proverb)

RE:translate – Echoes From the Natural World is an immersive art installation that invites audiences to explore the complexities of natural landscapes and our human-nature interconnectedness.

A performer invites us into a multi-sensory experience revealing often-overlooked details of the natural world, from microscopic organisms to bustling ecosystems. Inspired by Anna Lowenhaupt Tsing’s exploration of human-environment relationships, the performative installation invites us to question traditional narratives and consider nature’s agency. Using non-linear storytelling and multimedia elements ‘Echoes from the Natural World’ encourages a deeper understanding of our connection with the natural environment, inviting diverse interpretations and perspectives.

Inspired by a deep personal connection with the natural environment, fostered during my time living in New Zealand and learning from the cultural Maori knowledge of human-nature relations, I unlocked an archive of natural inspiration. Leading into this journey to bridge cultural knowledge between two countries that could not be further apart – and it is the nature that unites us all.

Disclaimers: Use of haze and fog, and children must be accompanied by adults. We encourage the audience to be barefoot during parts of the installation.

Created and developed: Lisa Birkenbach
Performer: Netanel Seri
Scenography Assistant: Sandra Buchwald
Technical Support: Rui Almeida, Ulf Knutsen
External Tutor: Katja Prussas
Research Mentors: Karen Kipphoff, Serge von Arx
Production Manager: Christian Bermudez
Supportive talks, discussions and inspiration: Sidsel Graffer, Philipp Schulte, Dorita Hannah, Amanda Yates, Solveig Ylva Dagsdottir
Photo: Barbora Kománková

During spring 2024, the graduating students from MA in Scenography will present their final production. In NTA’s study plan for MA in Scenography, this is the artistic production component of their Master’s Thesis, and it’s executed and/or presented to the public in its final form in the fourth semester at an agreed external or internal exhibition/performance venue. This spring we will have three final MA in Scenography productions. They will be presented in different locations in Fredrikstad, and you are welcome to experience all worlds for free.

This production is part of §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad is a new art festival, which over four months will explore whether we are good ancestors. The backdrop is the Norwegian constitution’s environmental paragraph, and through cultural experiences, conversations, public meetings and debate, §112 will present questions regarding climate issues to the public in a new way. Read more: www.paragraf112.no

Produced by Norwegian Theatre Academy at Øsfold University College
www.hiof.no/nta

 

 

Om arrangementet

TIDSPUNKT

10.05.2024

— 10.05.2024

PLASSERING

Kobberslagerstredet 3,

1671

Kråkerøy

Long: 10.93046

Lat: 59.21197

Hopp rett ned til innholdet