(de)manifestation: scenographic moments in two parts by Irina Komissarova

(de)manifestation: scenographic moments in two parts
av Irina Komissarova i samarbeid med Muza de la Luz, Paulius Kilbauskas og Eugenijus Sabaliauskas

Irina Komissarova, Masterstudent i scenografi ved Akademi for scenekunst, inviterer til sitt avsluttende forskningsprosjekt, (de)manifestasjon. Denne todelte forestillingen begynner i Fredrikstad-skogen og ender i Black Box. Den utforsker den komplekse balansen mellom liv og død, og utfordrer deltakerne til å reflektere over disse dype temaene og ta ansvar for sine egne liv. Forvent en intens, oppslukende opplevelse med levende musikk, strobelys, nakenhet og en skrekkatmosfære. Ikke gå glipp av muligheten til å være en del av en banebrytende scenografisk begivenhet som vil etterlate deg spørrende og inspirert. Gå inn i skogen, møte det ukjente og oppdag kraften i deg.

Bestill gratisbilletter:
https://nettskjema.no/a/irina
Del 1: Fredag 31. mai kl. 21.00 (ca. varighet: 90 minutter, men du står fritt til å gå når du vil)
Del 2: Lørdag 1. juni kl. 17:00 (ca. varighet: 90 minutter)

Stykket består av to deler over to dager – du bestiller én billett for å bli med begge dagene.

Sted:
Del 1 (fredag): møt opp på Norsk Akademi for scenekunst og blir med inn i skogen.
Del 2 (lørdag): inne på Norsk Akademi for scenekunst, inngang N5 ved Høgskolen i Østfold

Dørene åpner 15 minutter før forestillingen starter.:
https://maps.app.goo.gl/cLWBPU9HKM8PZZ2M7 // https://tinyurl.com /lpk32fw

Viktig informasjon om stykket:
Bruk av dis og røyk, nakenhet, stroboskoplyseffekter, referanse til mild vold

——————

Gå inn i en verden av (DE)MANIFESTATION: en unik scenografisk opplevelse av Irina Komissarova

Husker du fascinasjonen av radioteater? Verden som en gang fanget generasjoners fantasi er i ferd med å gjenfødes på en ekstraordinær måte. Bli med oss for en oppslukende opplevelse skapt av Irina Komissarova: hun er født i Moskva og holder nå til i Europa, og er scenograf med over 10 års erfaring innen teater. Irinas innovative verk utforsker sensorisk hukommelse gjennom imaginær scenografi, og skaper en utvidet form for radioteater bygget direkte inn i publikums fantasi. Dette avsluttende forskningsprosjektet inviterer deg til å utforske grensene for liv og død gjennom en todelt forestilling som utfordrer og frigjør.

Del 1 (fredag): Gå inn i den mystiske og hjemsøkende skogen i Fredrikstad. Her skaper levende musikk, lys og performativ magi en atmosfære av terror og frigjøring. Omfavn den stedsspesifikke magien til (de)manifestasjon, hvor du vil møte øyeblikk som provoserer tanker og rører sjelen. Dette er en invitasjon til å miste deg selv i den rå, viscerale opplevelsen av en verden som halter på kanten av virkeligheten.

Del 2 (lørdag): Reisen fortsetter neste dag i Black Box, hvor du selv bygger settet ved å fordype deg i fantasiens verden. Se historien utfolde seg mens hovedpersonen begir seg inn i skogen for å møte et mytisk beist, og konfrontere den delikate balansen mellom liv og død. Denne forestillingen vil tvinge deg til å stille spørsmål ved eksistensen og gjenvinne kontrollen over skjebnen din.

——–

Laget og utviklet av: Irina Komissarova
Artister: Muza de la Luz, Paulius Kilbauskas , Eugenijus Sabaliauskas
Teknisk støtte: Rui Almeida, Ulf KnutsenProduksjonsleder: Sunniva Solberg
Foto: Irina Komissarova

I løpet av våren 2024 vil avgangsstudentene fra MA i Scenografi presentere sin endelige produksjon. I studieplan for MA i scenografi ved Akademi for scekenkunst (Høgskolen i Østfold) er dette den kunstneriske produksjonsdelen av deres masteroppgave, og den gjennomføres og/eller presenteres for publikum i sin endelige form i fjerde semester på et avtalt eksternt eller internt utstillings-/forestillingssted. Denne våren skal vi ha tre avsluttende MA i Scenografi-produksjoner. De vil bli presentert på forskjellige steder i Fredrikstad, og du er velkommen til å oppleve alle verdener gratis.

Denne produksjonen er en del av §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad er en ny kunstfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er den norske grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere spørsmål rundt klimaspørsmål for publikum på en ny måte. Les mer: www.paragraf112.no

Produsert av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Øsfold www.hiof.no/nta

——————————————————————————————

ENGLISH

(de)manifestation: scenographic moments in two parts
by Irina Komissarova in collaboration with Muza de la Luz, Paulius Kilbauskas, and Eugenijus Sabaliauskas

Book free tickets:
https://nettskjema.no/a/irina
Part 1: Friday, May 31, 21:00 (approx. duration: 90 minutes, but you are free to leave when you need)
Part 2: Saturday, June 1, 17:00 (approx. duration: 90 minutes)
(two parts over two days – you book one ticket to join both parts/days)

Location:
Part 1 (Friday), you will start at NTA and go for a walk into the forest. Part 2 (Saturday), you will only stay at NTA. Please meet at NTA on both days:
Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad
Doors open 15 minutes before the performance starts.
Entrance N5 at Østfold University College:
https://maps.app.goo.gl/cLWBPU9HKM8PZZ2M7 // https://tinyurl.com/lpk32fw

Disclaimers: Use of haze and smoke, nudity, strobe light effects, reference to mild violence

Step into a World of (DE)MANIFESTATION: a Unique Scenographic Experience by Irina Komissarova

Do you remember the fascination of radio theatre? The world that once captured the imagination of generations is about to be reborn in an extraordinary way. Join us for an immersive experience created by Irina Komissarova, a Moscow-born, Europe-based scenographer with over 10 years of experience in theatre. Irina’s innovative work explores sensory memory through imaginary scenography, creating an expanded form of radio theatre built directly into the audience’s imagination. This final research project invites you to explore the boundaries of life and death through a two-part performance that challenges and liberates.

Part 1 (Friday): Enter the mysterious and haunting forest of Fredrikstad. Here, live music, lights and performative magic create an atmosphere of terror and liberation. Embrace the site-specific
magic of (de)manifestation, where you will encounter moments that provoke thought and stir the soul. This is an invitation to lose yourself in the raw, visceral experience of a world teetering on the edge of reality.

Part 2 (Saturday): The journey continues the next day in the Black Box, where you will build the actual set by immersing yourself in the world of imagination. Witness the story unfold as the protagonist ventures into the forest to meet a mythical beast, confronting the delicate balance between life and death. This performance will force you to question existence and regain control of your destiny.

Irina Komissarova, MA in Scenography at the Norwegian Theatre Academy, invites you to her final research project, (de)manifestation. This two-part performance begins in the forest of Fredrikstad and ends in the Black Box. It explores the complex balance between life and death, challenging participants to reflect on these profound themes and take charge of their own lives. Expect an intense, immersive experience with live music, strobe lights, nudity, and an atmosphere of horror. Don’t miss the opportunity to be part of a groundbreaking scenographic event that will leave you questioning and inspired. Enter the forest, face the unknown, and discover the power within.

Created and developed by: Irina Komissarova
Artistis: Muza de la Luz, Paulius Kilbauskas, Eugenijus Sabaliauskas
Technical Support: Rui Almeida, Ulf Knutsen
Production Manager: Sunniva Solberg
Photo: Irina Komissarova

During spring 2024, the graduating students from MA in Scenography will present their final production. In NTA’s study plan for MA in Scenography, this is the artistic production component of their Master’s Thesis, and it’s executed and/or presented to the public in its final form in the fourth semester at an agreed external or internal exhibition/performance venue. This spring we will have three final MA in Scenography productions. They will be presented in different locations in Fredrikstad, and you are welcome to experience all worlds for free.

This production is part of §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad is a new art festival, which over four months will explore whether we are good ancestors. The backdrop is the Norwegian constitution’s environmental paragraph, and through cultural experiences, conversations, public meetings and debate, §112 will present questions regarding climate issues to the public in a new way. Read more: www.paragraf112.no

Produced by Norwegian Theatre Academy at Øsfold University College
www.hiof.no/nta

 

Om arrangementet

TIDSPUNKT

31.05.2024

— 01.06.2024

PLASSERING

Stadion 2,

1671

Kråkerøy

Long: 10.93062

Lat: 59.21284

Hopp rett ned til innholdet