Bearded Chronicle: Mystical Mysterious Muslimness by Mohammed Ellyas Lehry

Du er hjertelig invitert til en kveld med introspeksjon og kunstnerisk utforskning med Mohammed Ellyas Lehry; Performance artist og pedagog fra India. Bli med oss ​​og fordyp deg gjennom den mest identifiserbare egenskapen til muslimsk menn: skjegget.

Mohammed Ellyas Lehry er fascinert av skjæringspunktet mellom identitet, maskulinitet og kulturell representasjon, og har brukt de siste to årene på å dyrke skjegget sitt mens han har fordypet seg i dybden av sine erfaringer. Nå åpner han dørene til sitt levende arkiv av skjegget, og inviterer deg til å engasjere deg med kunstverk, gjenstander og personlige refleksjoner.

Under arrangementet vil du ha den unike muligheten til å samhandle, ta på, smake og fordype deg fullt ut i Lehrys arkiv.

Tid: lørdag 25, mai klokken 17:00
Ca. varighet: 120 minutes
Sted: Akademi for scenekunst – Høgskolen i ØstfoldKobberslagerstredet 5, 1671 Fredrikstad, Inngang N5
Dørene åpner 15 minutter før forestillingen starter.

Bestill gratis billetter her: https://nettskjema.no/a/lehry1

Vær oppmerksom: denne forestillingen bruker parfyme, røkelse og røykmaskin/tåke.

Denne produksjonen er en del av §112 Fredrikstad. 
§112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.

Mohammed Ellyas Lehry er en teaterskaper som stadig sjonglerer med sine mange identiteter. Han er brun, muslim, ateist, mann, forvirret, postkolonial, antikolonial, undertrykt, engelsktalende, flerspråklig, designer, skuespiller, produsent, dramatiker og utøver. Han går inn og ut av disse mange rollene og identitetene og henter historiene sine fra sine personlige, levde og historiske erfaringer.

Lehry er 26 år gammel og obber aktivt for å dele sine metodiske måter for å styrke folk fra marginene til å dele sine erfaringer på deres egne premisser. Han jobber for å oppmuntre mennesker til å fortelle sin historie gjennom pedagogiske verksteder, kunst og performative situasjoner.

 

ENGLISH:

Bearded Chronicle: Mystical Mysterious Muslimness
by Mohammed Ellyas Lehry

Book free tickets:
Saturday, May 25, 17:00: https://nettskjema.no/a/lehry1

Approximate duration: 120 minutes
Location: Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad
Doors open 15 minutes before the performance starts.
Entrance N5 at Østfold University College:
https://maps.app.goo.gl/cLWBPU9HKM8PZZ2M7 // https://tinyurl.com/lpk32fw

Disclaimers: This performative evening contains the use of perfume, incense and haze/smoke.

You are cordially invited to an evening of introspection and artistic exploration with Mohammed Ellyas Lehry; Performance Artist and Pedagogue from India. Join us and immerse yourself through the most identifiable characteristic of Muslim Man: The Beard.

Intrigued by the intersection of identity, masculinity, and cultural representation, Mohammed Ellyas Lehry has spent the past two years cultivating his beard while delving into the depths of his experiences. Now, he opens the doors to his living archive of the beard, inviting you to engage with the artwork, artifacts and personal reflections.

During the event, you will have the unique opportunity to interact, touch, taste, and fully immerse yourself in Lehry's archive.

Mohammed Ellyas Lehry; fondly remembered and called as lehry is a theatre-maker that is constantly juggling his multiple identities. He is brown, Muslim, atheist, male, confused, post-colonial, anti-colonial, oppressed, English speaking, multi-lingual, designer, actor, producer, playwright and performer. He walks in and out of these multiple roles and identities and draws his stories from his personal, lived and historical experiences.

Lehry is 26 years old and strives to survive surface stories of his experience and looks to occupy space in the collective conscience of the people. He works actively to share his methodological ways to empower people from the margins to share their experience at their own terms. He works to encourage persons to tell their story through pedagogical workshops, art and performative situations.

Designed and performed by Mohammed Ellyas Lehry
Artistic support and consultations by Alejandro Chellet, Faheel Saud, Karoline Amalie Severinsen, Muza de la Luz, Netanel Seri and Waldane Walker
Production assistance by Cecilio Orozco, Ulf Knudsen and Rui Almeida
Production management by Christian Bermudez Aguilar

During spring 2024, the graduating students from MA in Performance will present their final part of their master research work. NTA’s study plan for the MA in Performance research project is organized as a series of public events happening between fall and spring of the second year of the course, organized in two phases, rather than a single final MA production. This spring we will have four phase 2 performances. They will be presented in different locations around Fredrikstad and Oslo, and you are welcome to experience all the works for free.

This production is part of §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad is a new art festival, which over four months will explore whether we are good ancestors. The backdrop is the Norwegian constitution's environmental paragraph, and through cultural experiences, conversations, public meetings and debate, §112 will present questions regarding climate issues to the public in a new way. Read more: www.paragraf112.no

Produced by Norwegian Theatre Academy at Øsfold University College
www.hiof.no/nta

Om arrangementet

TIDSPUNKT

25.05.2024

— 25.05.2024

PLASSERING

Høgskolen i Østfold,

1671

Kråkerøy

Long: 10.92979

Lat: 59.21274

Hopp rett ned til innholdet