AUDITORIUM by Solveig Ylva Dagsdottir

Solveig Ylva Dagsdottir inviterer til «AUDITORIUM»: hennes avsluttende MA i scenografi,forskningspresentasjon og avgangsproduksjon i Fredrikstad. I dette arbeidet jobber hun sammen med Anna Utermøhl Lund i Auditorium A-421 ved Høgskolen I Østfold, campus Fredrikstad. Sammen utforsker de iscenesettelsen av tvetydighet som en måte å frigjøre potensialet i det tomme rommet. Publikum inviteres inn i en forelesningsaktig setting som tar utgangspunkt i konteksten og situasjonen til dette spesifikke rommet.

Grunnlaget for hennes utforskninger handler om det skjulte og fortrengte i miljøet rundt oss. Hensikten er å avdekke usynlige strukturer av makt og undertrykkelse som spiller inn i vår oppfatning av rom. I hennes forskning blir intethet forstått som deler av rommet som ikke umiddelbart er synlige for øyet og ofte undertrykkes eller overses når vi tenker på hva et rom består av.

For å forstå potensialet i denne tomheten eller intetheten, har hun sett på hvordan materialet i ‘intetheten’ oppfører seg eller handler annerledes enn det synlige, og hva det ved dette tillater oss å oppleve. Saken om ingenting ønsker å flytte. Det er ikke stille og begrenset til visse bevegelser, i motsetning til det synlige. Hun trekker paralleller til ‘smussteorier’ og ideer om tabu fra Mary Douglas og Sara Ahmed, og utforsker om potensialet til ‘smuss’ og ‘det tomme’ kan brukes til å lage scenografi.

Hennes forståelse er at den konstante transformasjonen av materiale – spesielt det urene eller skjulte – skaper en romlig opplevelse. Tvetydighet gir en måte å utforske denne transformasjonen på.

Bestill gratisbilletter her:
fredag 31. mai kl. 19.00-20.10: https://nettskjema.no/a/solveig1
lørdag 1. juni kl. 15.00-16.10: https://nettskjema.no/a /solveig2

Forestillingen varer ca. 70 minutter

Sted: Akademi for scenekunst i Fredrikstad
Dørene åpner 15 minutter før forestillingen starter. Møt opp: Høgskolen i Østfold, Kråkerøy Inngang A-bygg: https://maps.app.goo.gl/PRdXQscoQ6NPLHYX8

Av Solveig Ylva Dagsdottir, laget i samarbeid med Anna Utermøhl Lund
Fremført av Anna Utermøhl Lund og Solveig Ylva Dagsdottir, med Adam Manthey-Steen (fotograf) og Julie Hrn č í ř ová (fotograf)
Kunstnerisk støtte og konsultasjoner av Stacey Sacks, Ingvild Holm, Óluva Heidiardóttir Tvørfoss, Karen Kipphoff og Serge von Arx
Produksjonsledelse ved Christian Bermudez
Produksjonshjelp ved Ulf Knudsen og Rui Almeida

I løpet av våren 2024 vil avgangsstudentene fra MA i Scenografi presentere sin endelige produksjon. I Akademi for scenekunsts studieplan for MA i scenografi er dette den kunstneriske produksjonsdelen av deres masteroppgave, og den gjennomføres og/eller presenteres for publikum i sin endelige form i fjerde semester på et avtalt eksternt eller internt utstillings-/forestillingssted. Denne våren skal vi ha tre avsluttende MA i Scenografi- produksjoner. De vil bli presentert på forskjellige steder i Fredrikstad, og du er velkommen til å oppleve alle verdener gratis.

Denne produksjonen er en del av §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad er en ny kunstfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er den norske grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere spørsmål rundt klimaspørsmål for publikum på en ny måte. Les mer: www.paragraf112.no

Produsert av Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Øsfold: www.hiof.no/nta

—————————————————————-

ENGLISH

AUDITORIUM
by Solveig Ylva Dagsdottir
in collaboration with Anna Utermøhl Lund

Book free tickets:
Friday, May 31, 19:00-20:10: https://nettskjema.no/a/solveig1
Saturday, June 1, 15:00-16:10: https://nettskjema.no/a/solveig2

Approximate duration: 70 minutes

Location: Norwegian Theatre Academy in Fredrikstad
Doors open 15 minutes before the performance starts.
Meet up: Østfold University College, Kråkerøy
Entrance A building: https://maps.app.goo.gl/PRdXQscoQ6NPLHYX8

Solveig Ylva Dagsdottir invites you to «AUDITORIUM», her final MA scenography research presentation and graduation production in Fredrikstad. In this work, she is working together with Anna Utermøhl Lund in Auditorium A-421 at Høgskolen I Østfold, campus Fredrikstad. Together, they explore the staging of ambiguity as a way to release the potential of the empty space. The audience is invited into a lecture-like setting that takes the context and situation of this specific space as its starting point.

The basis of her explorations concerns the hidden and repressed in the environment around us. The intent is to uncover invisible structures of power and oppression that play into our perception of space. In her research, nothingness is understood as parts of space that are not immediately perceivable to the eye and are often suppressed or overlooked when we think of what a space consists of.

To understand the potential within this emptiness or nothingness, she has been looking at how the material within the ‘nothingness’ behaves or act differently to the visible, and what it by this allow us to experience. The matter of nothingness wants to move. It isn’t still and restricted to certain movements, in contrary to the visible. Drawing parallels to ‘dirt theories’ and ideas of taboo from Mary Douglas and Sara Ahmed, she explores whether the potential of ‘dirt’ and ‘the empty’ can be used to create scenography.

Her understanding is that the constant transformation of material—particularly the unclean or hidden—creates a spatial experience. Ambiguity provides a way to explore this transformation.

By Solveig Ylva Dagsdottir, made in collaboration with Anna Utermøhl Lund

Performed by Anna Utermøhl Lund and Solveig Ylva Dagsdottir, with Adam Manthey-Steen (photographer) and Julie Hrnčířová (photographer)

Artistic support and consultations by Stacey Sacks, Ingvild Holm, Óluva Heidiardóttir Tvørfoss, Karen Kipphoff and Serge von Arx

Production management by Christian Bermudez

Production assistance by Ulf Knudsen and Rui Almeida

During spring 2024, the graduating students from MA in Scenography will present their final production. In NTA’s study plan for MA in Scenography, this is the artistic production component of their Master’s Thesis, and it’s executed and/or presented to the public in its final form in the fourth semester at an agreed external or internal exhibition/performance venue. This spring we will have three final MA in Scenography productions. They will be presented in different locations in Fredrikstad, and you are welcome to experience all worlds for free.

This production is part of §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad is a new art festival, which over four months will explore whether we are good ancestors. The backdrop is the Norwegian constitution’s environmental paragraph, and through cultural experiences, conversations, public meetings and debate, §112 will present questions regarding climate issues to the public in a new way. Read more: www.paragraf112.no

Produced by Norwegian Theatre Academy at Øsfold University College
www.hiof.no/nta

 

 

Om arrangementet

TIDSPUNKT

31.05.2024

— 01.06.2024

PLASSERING

Høgskolen i Østfold,

1671

Kråkerøy

Long: 10.93093

Lat: 59.21284

Hopp rett ned til innholdet